این روستا به نامهای مختلفی نامگذاری شده است.گفته میشود که در زمان های دور از ان به نام کوه دشت نام برده اند.در بعضی کتب های تاریخی ان را کهورستان نامیده اند.ابن خلدون در کتاب سفرنامه ی جهانگردی خود از کهورستان به نام گبرستان یاد کرده است.اما در نام کنونی که,, کهورستان ,,نامیده میشود,به خاطر فراوانی درخت زیبای کهور در این روستا میباشد.
ابن بطوطه جهانگرد مسلمان درمورد این روستدر کتاب خود نوشته که;سرزمینی است وسیع با درخت های تنومند دشت های وسیع در حصار کوهستان.
از جمله نام های دیگر کهورستان;گورستان است که به خاطر سکونت افرادهای خارجی  در اینجا ومرگ یکباره انها;نامیده شده است.
این منطقه به خاطر وضعیت پوشش گیاهی با هندوستان;تجار وبازرگانان ان را هندوستان کوچک نامیده اند.
ازدیگر نامهای قدیمی کهورستان;گلستان-کورستان-گبرستان و.....است.